Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en alle andere online initiatieven van de onderneming Pellenc ST die voortvloeien uit het verzamelen van persoonsgegevens (de “Media”).
Dientengevolge is deze verklaring niet van toepassing op websites van externe partijen, met inbegrip van sites die eventueel op onze media vermeld staan door middel van een weblink.
Wij wijzen u erop dat indien de wetgeving van uw land dit vereist, deze privacyverklaring kan worden aangevuld door lokale voorschriften. Wij verzoeken u dringend om deze te raadplegen op onze media.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ BIJ U?

Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij, tijdens uw gebruik van onze media, de volgende gegevens geheel of gedeeltelijk verzamelen en verwerken:

 • De gegevens die u verstrekt (i) bij het invullen van formulieren, (ii) bij het uploaden van inhoud, (iii) bij inschrijving voor online diensten (bijv.: applicaties en social media pagina’s) of (iv) indien met ons correspondeert:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Postadres
  • Leeftijd/geboortedatum
  • Uw mening over onze producten
  • Betalingsgegevens (op de e-commerce media)
  • Uw aankoophistorie (op de e-commerce media)
  • Specifieke vragen die u aan ons zou kunnen sturen (voornamelijk voor archiveringsdoeleinden)
  • Foto’s en video’s die u wilt delen
 • Wij kunnen u verzoeken om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden.

VERZAMELEN WIJ UW IP-ADRES EN COOKIES?

Wij kunnen uw IP-adres en browsertype verzamelen voor doeleinden van systeembeheer en/of om statistieken op te stellen en zonder enige andere individuele gegevens te identificeren.
In bepaalde gevallen kunnen wij ook gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes van letters en cijfers die op uw apparaat worden geplaatst als u onze media opent. Wij gebruiken de cookies voornamelijk om u te kunnen herkennen als u opnieuw inlogt op onze media en om inhoud te tonen die kunnen aansluiten bij uw interessegebieden.
De standaardinstellingen van webbrowsers zijn doorgaans ingesteld op het accepteren van cookies, maar u kunt deze eenvoudig wijzigen door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat, indien u ervoor kiest de cookies uit te schakelen, bepaalde delen van onze media mogelijk niet toegankelijk zijn.
Voor vragen over cookies kunt u contact met ons opnemen op het adres contact@pellencst.com

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk in het kader van het beheer van onze klanten/prospects en met name om uw vragen te beantwoorden of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, merken, activiteiten en/of media die voor u interessant kunnen zijn.
Wij gebruiken uw gegevens ook om uw digitale ervaring op onze media te verbeteren: inzicht te krijgen in uw belangstelling voor onze media en hun inhoud, uw online account te beheren, uw deelname aan onze activiteiten te bevestigen, uw betalingen te verwerken, ervoor te zorgen dat onze media worden aangeboden op een manier die het beste bij uw apparaat past en u te beschermen tegen eventuele frauduleuze acties.

HOE KUNT U INZAGE KRIJGEN IN UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft altijd de mogelijkheid om contact met ons op te nemen, hetzij per brief, per e-mail of telefonisch (raadpleeg de contactgegevens in de Gebruiksvoorwaarden van de media die u gebruikt) om de persoonsgegevens die u betreffen en in ons bezit zijn, in te zien.
Als u een fout tegenkomt in deze gegevens of van mening bent dat deze onvolledig of onduidelijk vindt, kunt u ons ook vragen om deze te corrigeren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of doorgifte van uw gegevens aan derden met dat doel.
Ten slotte kunt u ons verzoeken persoonsgegevens die u betreffen en in ons bezit zijn, te wissen. Wij wijzen u er echter op dat wij mogelijk een zeer gering aantal van uw gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden (in het bijzonder als dit door de wet wordt voorgeschreven).

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Onder voorbehoud van wat in deze privacyverklaring staat aangegeven en alleen na uw voorafgaande toestemming, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan personen die in dienst zijn van ons bedrijf of onze dienstverleners (bijvoorbeeld onze web agencies die namens ons bepaalde online activiteiten beheren) en/of commerciële partners voor eerder genoemde doeleinden en uitsluitend voor zover nodig voor het vervullen van de taken die aan hen zijn toevertrouwd. Het kan nodig zijn dat deze personen contact met u opnemen aan de hand van de contactgegevens die u ons heeft verstrekt.
Wij wijzen u erop dat wij van onze dienstverleners strikt eisen dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het beheer van de diensten die zij op ons verzoek leveren. Wij eisen ook dat onze deze dienstverleners altijd handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en speciale aandacht te hebben voor de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen hetzij in onze eigen databases hetzij in die van onze dienstverleners.
In bepaalde gevallen en hoofdzakelijk om technische redenen, kunnen deze databases worden opgeslagen op servers buiten het land (ook buiten de Europese Unie) van waaruit u deze gegevens aanvankelijk heeft ingevoerd.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG BEWAARD?

Wij streven ernaar uw gegevens altijd op de meest veilige en beveiligde manier te bewaren en uitsluitend voor de duur die noodzakelijk is voor de doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd. In dit verband nemen wij de passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om wijziging of verlies van of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Op onze e-commerce media beheren wij uw betalingsgegevens met behulp van methodes die voldoen aan de industriële standaarden (zoals PCI DSS).
Wij informeren u dat deze privacyverklaring door ons kan worden gewijzigd. In dat geval kunnen deze wijziging op deze pagina worden geraadpleegd.

LOKALE VOORSCHRIFTEN

Frankrijk
Volgens de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot dataverwerking, gegevensbestanden en vrijheden, beschikt u over een recht van inzage, wijziging, rectificatie et verwijdering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen begeleid door een identiteitsbewijs op het adres: contact@pellencst.com