Algemene Gebruiksvoorwaarden
Wettelijke Vermeldingen

Wij nodigen u uit om deze Gebruiksvoorwaarden die de navigatie op deze site regelen (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de site accepteert u deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud. Voor elk verzoek met betrekking tot uw gebruik van de site kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

WETTELIJKE VERMELDINGEN

URL van de site: http://www.pellencst.com/ Contact: contact@pellencst.com Telefoonnummer: +33 4 90 09 09 09 09 47 90 Directeur van Publicatie: Jean Henin Uitgever : Pellenc ST SAS met een kapitaal van 7.092.800 euro, met inbegrip van haar maatschappelijke zetel te 125 rue François Gernelle, BP 124 84124 Pertuis Cedex France, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister onder nummer SIRET: 435.267.885.00026 (hierna de “Uitgeverij” of “Wij”). Site maker: PUBLICOM, een vennootschap met een kapitaal van 30.000 euro, met maatschappelijke zetel op de 10e route de Galice 13100 Aix-en-Provence, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder nummer 410 765 663 Hostingbedrijf : PUBLICOM (zie info hierboven). Telefoonnummer: 04 42 99 01 20 Contact: www.publicom.fr

1. TOEGANG TOT DE SITE

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site, moet u 18 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, is voorafgaande toestemming van je ouders vereist. U hebt vrij toegang tot de site en zonder registratie of het aanmaken van een account. Voor de toegang tot de site en/of sommige onderdelen ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes noodzakelijk zijn. In dit geval is het uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen. U kunt ze natuurlijk op elk moment veranderen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de site en/of sommige delen ervan kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van de genoemde codes te voorkomen. Wij nodigen u uit om ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u kennis krijgt. Bovendien behouden wij ons het recht voor om in geval van niet-naleving van de regels die in deze gebruiksvoorwaarden zijn beschreven, uw toegang op te schorten. U blijft echter verantwoordelijk voor de kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

a) Intellectuele eigendomsrechten De ontwikkeling van deze site heeft aanzienlijke investeringen met zich meegebracht. De site en elk van haar onderdelen (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video’s, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendom. Elk gebruik, reproductie of weergave van de site (geheel of gedeeltelijk), op welke drager dan ook, voor andere doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, is verboden. Wij kunnen u op deze site inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna “downloadbare inhoud” genoemd). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale conventies, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud te gebruiken. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud is verboden. Door dergelijke downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. In het geval dat wij u een site ter beschikking stellen om een afbeelding te retoucheren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze site alleen mag worden gebruikt voor zuiver privégebruik en in overeenstemming met het doel ervan. U mag deze site niet gebruiken op een manier die de eer, de reputatie of de rechten van een derde partij zoals hieronder beschreven zou schaden. b) Rechten van derden Wij herinneren u eraan dat u alle nodige toestemmingen en rechten van de verschillende betrokken rechthebbenden op de inhoud die u op de site wenst te publiceren, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsmede persoonlijkheidsrechten (en in het bijzonder het beeldrecht), dient te verkrijgen/over te dragen, zodat u deze inhoud op vreedzame wijze kunt exploiteren. U moet bijvoorbeeld de rechten op de inhoud, en in het bijzonder het auteursrecht op de foto’s, alsmede alle elementen die in de genoemde inhoud voorkomen, zoals bijvoorbeeld elementen van architectuur, ontwerp, reclamecreaties of kledingcreaties, verkrijgen/overdragen c) Inhoud van de gebruiker Wij kunnen op deze site een ruimte ter beschikking stellen voor het hosten van gebruikersinhoud, zoals teksten, foto’s, video’s, meningen, enz. (hierna “gebruikersinhoud” genoemd). Door het publiceren van gebruikersinhoud op de site, verleent u ons hierbij een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-exclusieve licentie voor de gehele duur van de intellectuele, literaire en artistieke en/of industriële eigendomsrechten, en in het bijzonder het auteursrecht zoals gedefinieerd door de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale conventies (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigingsverordeningen), voor het verveelvoudigen, vertegenwoordigen, gebruiken, gebruiken, kopiëren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, creëren van afgeleide werken, integreren in andere werken, en het verspreiden van dergelijke gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk). Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe, zakelijke of financiële communicatie, reclame, public relations, historische of archiefdoeleinden, van ons bedrijf of haar dochterondernemingen, producten en/of merken, en in het bijzonder op de volgende media:
 • Weergave in alle formaten, in onbeperkte hoeveelheden
 • Pers, onbeperkt aantal publicaties
 • Uitgeverij, aantal onbeperkte publicaties, in het bijzonder publicaties voor interne communicatie, met inbegrip van verkoopmedewerkers en distributienetwerken (groothandelaren, kleinhandelaren, agenten, enz.), evenementen, affiches voor conferenties, beurzen, stands, enz
 • Elektronische, computer-, digitale, multimedia-, internet- en intranetuitgeverijen, alle sites (ongeacht de site en/of het medium, met inbegrip van zogenaamde “sociale netwerksites” zoals Facebook, Twitter, Youtube of Linkedin), het aantal onbeperkte invoegingen en distributie, op elk ander reclamemedium (hierna “medium(s)”)
U wordt ervan op de hoogte gesteld dat deze sociale netwerken platforms zijn die eigendom zijn van derden en dat de distributie en het gebruik van gebruikerscontent op deze sociale netwerken bijgevolg wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn opgesteld. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de inhoud door ons of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door sociale netwerken zijn opgesteld, en in het bijzonder met betrekking tot de omvang van de verleende rechten, de duur van de rechten en de verwijdering van de inhoud. U bent verantwoordelijk voor eventuele claims van derden met betrekking tot het gebruik van de inhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door sociale netwerken zijn opgesteld. Bovendien herinneren wij u eraan dat alle inhoud waarschijnlijk wordt vermeld op een zoekmachine en dus kan worden geraadpleegd door een publiek buiten de site. Deze toestemming geeft ons de mogelijkheid om uw inhoud aan te passen en/of om enige verduidelijking te geven die wij nuttig achten, zolang de inhoud uw imago of uw commentaar niet verandert. Daarnaast kan het gebruik van de inhoud van de gebruiker vergezeld gaan van bepaalde geanonimiseerde informatie, zoals uw stad, land of leeftijd, en/of, indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, informatie waarmee u zich kunt identificeren, zoals uw voornaam of uw bijnaam. De inhoud die u op deze site publiceert is uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat deze gebruikersinhoud niet in strijd mag zijn met de geldende wetgeving, de moraal en de beginselen die hierin worden uiteengezet. Als zodanig behouden wij ons het recht voor om op elk moment alle gebruikersinhoud te verwijderen die niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder het Handvest van Goed Gedrag. Bovendien, als u toegang krijgt tot de inhoud gebruiker die door een andere gebruiker is aangemaakt, dient u de rechten van deze gebruiker te respecteren en er in het bijzonder op toe te zien dat deze inhoud niet wordt gereproduceerd en gedistribueerd gepubliceerd op andere media zonder voorafgaande toestemming van de betrokken gebruiker.

3. GOED VERLOOP HANDVEST

Wij verdedigen de waarden van tolerantie en respect voor anderen. Om deze reden gaat u er door het gebruik van deze site mee akkoord dat u dit niet doet:
 • Gebruik racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadaardige, vulgaire, obscene of illegale taal
 • Verspreiding van inhoud die schadelijk, lasterlijk, ongeoorloofd, kwaadwillig, inbreukmakend, inbreukmakend op de persoonlijke levenssfeer of het recht op beeldvorming maakt, aanzet tot geweld, rassen- of etnische haat, of inhoud die een inbreuk vormt op de goede zeden of aansporing tot het plegen van bepaalde misdrijven en misdaden
 • Gebruik de site om deel te nemen aan politiek, propaganda of proselytizerende activiteiten
 • Publiceren van reclame- of promotie-inhoud voor producten en/of diensten die concurreren met het (de) op de site gepresenteerde merk(en)
 • De site af te leiden van zijn doel, met name door hem als ontmoetingsplaats te gebruiken
 • Verspreiding van informatie die het mogelijk maakt om, direct of indirect, zonder zijn uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, de naam en de precieze identiteit van een natuurlijke persoon te achterhalen, zoals met name de naam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer
 • Verspreiden van informatie of inhoud die waarschijnlijk de gevoeligheden van de jongsten zal beledigen
 • Intimideren of lastigvallen van anderen
 • Het uitvoeren van illegale activiteiten, met inbegrip van het schenden van de houders van de rechten op software, handelsmerken, foto’s, afbeeldingen, teksten, video’s, enz.
 • Verspreiden van inhoud (inclusief foto’s en video’s) die minderjarigen vertegenwoordigen
Als u inhoud ontdekt als u een gebruiker bent die pleit voor misdaden tegen de menselijkheid, aanspoort tot rassenhaat en/of geweld of die kinderpornografie betreft, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen op het volgende e-mailadres: contact@pellencst.com, of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: 125 rue François Gernelle, BP 124 84124 Pertuis Cedex France, met vermelding in uw e-mail/brief van de datum waarop u deze inhoud hebt opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de identificatie van de auteur. Als u van mening bent dat de inhoud van de gebruiker in strijd is met de hierboven uiteengezette principes en uw rechten of die van derden (bijv. namaak, belediging, schending van de privacy), kunt u ons op de hoogte stellen op het volgende e-mailadres: contact@pellencst.com, of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: 125 rue François Gernelle, BP 124 84124 Pertuis Cedex France, met vermelding in uw e-mail/brief van de datum waarop u deze inhoud hebt opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de identificatie van de auteur. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6-I-5 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, moet de aanmelding een beschrijving bevatten:
 • De datum van kennisgeving
 • Voor een natuurlijke persoon: achternaam, voornaam of voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, woonplaats, nationaliteit en woonplaats
 • De naam en woonplaats van de ontvanger of, in het geval van een rechtspersoon, zijn naam en statutaire zetel
 • De beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze locatie (bv. de URL-link van de betwiste inhoud)
 • De redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van de wettelijke bepalingen en de motivering van de feiten
 • Een kopie van de correspondentie gericht aan de auteur of uitgever van de betwiste informatie of activiteiten met het verzoek deze te onderbreken, te verwijderen of te wijzigen, of met een motivering dat de auteur of uitgever niet kon worden gecontacteerd
Onvolledige kennisgevingen mogen niet worden verwerkt. LET OP Het feit dat inhoud of activiteit als onwettig wordt voorgesteld met het oog op de verwijdering ervan of de stopzetting van de verspreiding ervan door het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige informatie, wordt gestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.

4. INFORMATIE OP DE SITE

a) Algemene bepalingen Wij herinneren u eraan dat er onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen voorkomen in de informatie op deze site, met name van derden. Wij verbinden ons ertoe om onnauwkeurigheden te verwijderen of deze informatie op de site zo snel mogelijk aan te vullen. Informatie over producten en diensten De producten en diensten die u op deze site worden aangeboden, vormen geen aanbod tot verkoop, maar een algemene presentatie van het product- en dienstenaanbod dat wij distribueren in het land waar deze site wordt verspreid. b) Hypertekstkoppelingen De hyperlinks op deze site kunnen u leiden naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks op deze site uitsluitend zijn opgenomen om uw navigatie op het internet te vergemakkelijken, is de raadpleging van sites van derden uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, met name wanneer u (i) zich abonneert op een dienst, (ii) downloadbare content downloadt, (iii) zich aanmeldt voor een spel/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een enquête of studie. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om ons beleid inzake persoonlijke gegevens te raadplegen dat hier toegankelijk is.

6. COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u op de site surft (zoals de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd van het bezoek, etc.) en kunnen worden gelezen tijdens uw bezoeken aan dezelfde site.

7. WIJZIGING VAN DE SITE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen de inhoud en informatie op deze site en deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of om de site te verbeteren. Elke wijziging zal onder uw aandacht worden gebracht op de site voordat deze onder deze gebruiksvoorwaarden van kracht wordt. Tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke aanvaarding van de wijziging impliceert, impliceert uw voortzetting van het gebruik van de site uw aanvaarding van de nieuwe gebruiksvoorwaarden.

8. KREDIETEN

De site werd ontwikkeld voor de firma Pellenc ST door PUBLICOM (410 765 663), 10 route de Galice – Aix-en-Provence.

9. WAARSCHUWING

Wij streven ernaar om de site en de downloadbare inhoud te allen tijde toegankelijk te houden. Wij kunnen echter de beschikbaarheid en permanente toegankelijkheid van de site niet garanderen. Wij kunnen immers verplicht zijn om de toegang tot de site tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, met name om redenen van technisch onderhoud. Ook wordt gespecificeerd dat het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen niet foutloos zijn en dat onderbrekingen en storingen kunnen optreden. Wij kunnen in dit opzicht geen garantie geven en zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die inherent is aan het genoemde gebruik van het internetnetwerk en met name, maar niet beperkt tot, het gebruik van computer- en telecommunicatiesystemen:
 • Onjuiste overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet
 • Een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen
 • Storing in de ontvangstapparatuur of communicatielijnen voor ontvangst of communicatie
 • En elke andere storing van het internetnetwerk die de goede werking van de site verhindert
Tot slot kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, met uitsluiting van elke andere schade of nadeel van welke aard dan ook. In het bijzonder indirecte schade die daarmee verband houdt, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving of verlies van klanten.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Voor problemen kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: contact@pellencst.com