Algemene voorwaarden en bepalingen
Wettelijke informatie

We nodigen u uit om deze gebruiksvoorwaarden, die de navigatie op deze site regelen (hierna de "gebruiksvoorwaarden"), aandachtig te lezen. Door de site te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.
Voor alle vragen met betrekking tot uw gebruik van de site kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

URL website: http://www.pellencst.com/

Contact: [email protected]

Telefoonnummer: +33 4 90 09 09 47 90

Publicatiedirecteur: Jean Henin

Uitgever : Pellenc ST SAS met een kapitaal van 7.092.800 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 125 rue François Gernelle, BP 124 84124 Pertuis Cedex France, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer SIRET: 435.267.885.00026 (hierna de "Uitgeverij" of "Wij").

Schepper van de site: PUBLICOM, vennootschap met een kapitaal van 30.000 euro, met maatschappelijke zetel op het adres 10 route de Galice 13100 Aix-en-Provence, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Aix-en-Provence onder nummer 410 765 663

Hostingbedrijf : PUBLICOM (zie info hierboven).

Telefoonnummer: +33 (0)4 42 99 01 20

Contact: www.publicom.fr

1. TOEGANG TOT HET TERREIN

Voor toegang tot en gebruik van deze site moet je 18 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, is voorafgaande toestemming van je ouders vereist.

Je hebt gratis toegang tot de site zonder je te registreren of eerst een account aan te maken.

Voor toegang tot de site en/of sommige secties kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes nodig zijn. In dit geval is het uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen. U kunt ze natuurlijk te allen tijde wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de site en/of sommige secties kan echter worden beperkt om frauduleus gebruik van de genoemde codes te voorkomen. We nodigen u uit om ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten als u de regels in deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Je blijft echter verantwoordelijk voor de kosten van toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

a) Intellectuele eigendomsrechten

Met de ontwikkeling van deze site zijn aanzienlijke investeringen gemoeid. De site en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectueel eigendom. Elk gebruik, reproductie of weergave van de site (geheel of gedeeltelijk), op welke drager dan ook, voor andere doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, is verboden.

We kunnen u op deze site inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna "downloadbare inhoud" genoemd). Wij verlenen u, uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke termijn van bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud te gebruiken. Elke reproductie, representatie, wijziging of distributie van de downloadbare inhoud is verboden. Door dergelijke downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

In het geval dat wij u een site ter beschikking stellen om een afbeelding te retoucheren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze site alleen mag worden gebruikt voor puur privégebruik en in overeenstemming met het doel ervan. U mag deze site niet gebruiken op een manier die de eer, reputatie of rechten van een derde partij zou schaden, zoals hieronder beschreven.

b) Rechten van derden

Wij herinneren u eraan dat u alle nodige toestemmingen en rechten moet verkrijgen/overdragen van de verschillende rechthebbenden die betrokken zijn bij elke inhoud die u op de site wilt publiceren, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, evenals persoonlijkheidsrechten (en in het bijzonder beeldrechten), zodat u deze inhoud op vreedzame wijze kunt exploiteren. U moet bijvoorbeeld de rechten op de inhoud verkrijgen/overdragen, en in het bijzonder de auteursrechten op de foto's, evenals alle elementen die in de genoemde inhoud voorkomen, zoals bijvoorbeeld elementen van architectuur, ontwerp, reclamecreaties of kledingcreaties.

c) Gebruikersinhoud

We kunnen op deze site een ruimte beschikbaar maken voor het hosten van gebruikersinhoud, zoals teksten, foto's, video's, meningen, enzovoort (hierna "gebruikersinhoud" genoemd).

Door gebruikersinhoud op de site te publiceren, verleent u ons hierbij een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de volledige duur van de intellectuele, literaire en artistieke en/of industriële eigendomsrechten, en in het bijzonder auteursrechten zoals gedefinieerd door Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (inclusief alle latere aanvullende of wijzigende regelgeving), om deze gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, te representeren, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te creëren, in andere werken te integreren en te distribueren.

Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe, zakelijke of financiële communicatie, reclame, public relations, historische of archiefdoeleinden van ons bedrijf of zijn dochterondernemingen, producten en/of merken, en in het bijzonder op de volgende media:

 • Weergave in alle formaten, in onbeperkte hoeveelheden
 • Pers, onbeperkt aantal publicaties
 • Publicatie, aantal onbeperkte publicaties, met name publicatie voor interne communicatie, inclusief verkoopteam en distributienetwerk (groothandelaars, detailhandelaars, agenten, enz.), evenementen, affiches voor conferenties, handelsbeurzen, stands, enz.; BtoB-communicatie, in de vakpers, voor een aantal publicaties en/of onbeperkte hoeveelheden
 • Elektronische, computer-, digitale, multimedia-, internet- en intranetpublicaties, alle sites (ongeacht de site en/of het medium, met inbegrip van zogenaamde "sociale netwerksites" zoals Facebook, Twitter, Youtube of Linkedin) aantal onbeperkte invoegingen en verspreiding, op elk ander reclamemedium (hierna de "medium(s)")

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat deze sociale netwerken platforms zijn die eigendom zijn van derden en dat de distributie en het gebruik van gebruikersinhoud op deze sociale netwerken bijgevolg onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn opgesteld. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de inhoud door ons of door derden in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door sociale netwerken, en in het bijzonder met betrekking tot de reikwijdte van de verleende rechten, de duur van de rechten en het verwijderen van de inhoud. U bent verantwoordelijk voor eventuele claims van derden met betrekking tot het gebruik van de inhoud in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door sociale netwerken.

Bovendien herinneren we u eraan dat elke inhoud waarschijnlijk zal worden geraadpleegd in een zoekmachine en dus door een publiek buiten de site.

Deze toestemming geeft ons de mogelijkheid om uw inhoud aan te passen en/of elke verduidelijking aan te brengen die wij nuttig achten, zolang de inhoud uw imago of uw opmerkingen niet verandert.

Daarnaast kan het gebruik van gebruikersinhoud vergezeld gaan van bepaalde gedepersonaliseerde informatie zoals uw woonplaats, land of leeftijd, en/of, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw voornaam of uw bijnaam.

De gebruikersinhoud die u op deze site publiceert is uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat deze gebruikersinhoud niet in strijd mag zijn met de geldende wetgeving, de goede zeden en de hierin uiteengezette principes. Als zodanig behouden wij ons het recht voor om op elk moment gebruikersinhoud te verwijderen die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder met het Handvest van Goed Gedrag.

Als u toegang krijgt tot content die door een andere gebruiker is gecreëerd, moet u bovendien de rechten van deze gebruiker respecteren en er in het bijzonder voor zorgen dat u deze content niet reproduceert en verspreidt via andere media zonder voorafgaande toestemming van de betreffende gebruiker.

3. HANDVEST VAN GOED GEDRAG

We verdedigen de waarden van tolerantie en respect voor anderen.

Door deze site te gebruiken, stemt u er daarom mee in om niet:

 • racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadaardige, vulgaire, obscene of illegale taal gebruiken
 • Inhoud verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeoorloofd, kwaadwillig, inbreukmakend op de privacy of beeldrechten, aanzettend tot geweld, raciale of etnische haat, of inhoud die een overtreding tegen de goede zeden vormt of aanzet tot het plegen van bepaalde overtredingen en misdaden
 • De site gebruiken om aan politiek, propaganda of proselitisme te doen
 • Publiceren van reclame of promotionele inhoud voor producten en/of diensten die concurreren met de merk(en) die op de site worden gepresenteerd
 • De site van zijn doel afleiden, in het bijzonder door hem als ontmoetingsplaats te gebruiken
 • Informatie verspreiden waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect nominatief en nauwkeurig kan worden geïdentificeerd zonder zijn uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, zoals met name achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Informatie of inhoud verspreiden die de gevoeligheden van de jongsten kan kwetsen
 • Anderen intimideren of lastigvallen
 • Illegale activiteiten uitvoeren, waaronder het schenden van de rechten van houders van software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz.
 • Inhoud verspreiden (inclusief foto's en video's) die minderjarigen vertegenwoordigen

Als je als gebruiker inhoud ontdekt die misdaden tegen de menselijkheid propageert, aanzet tot rassenhaat en/of geweld of betrekking heeft op kinderpornografie, moet je ons onmiddellijk op de hoogte stellen op het volgende e-mailadres: [email protected], of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: 125 rue François Gernelle, BP 124 84124 Pertuis Cedex France, waarbij u in uw e-mail/brief de datum waarop u deze inhoud hebt opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de identificatie van de auteur vermeldt.

Als u van mening bent dat gebruikersinhoud in strijd is met de hierboven uiteengezette principes en met uw rechten of die van een derde partij (bijvoorbeeld namaak, belediging, inbreuk op de privacy), kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het volgende e-mailadres: [email protected], of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: 125 rue François Gernelle, BP 124 84124 Pertuis Cedex France, waarbij u in uw e-mail/brief de datum waarop u deze inhoud hebt opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de identificatie van de auteur vermeldt.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6-I-5 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

 • De datum van kennisgeving
 • Voor een natuurlijke persoon: naam, voornaam of voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats
 • De naam en woonplaats van de ontvanger of, in het geval van een rechtspersoon, zijn naam en statutaire zetel
 • De beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze locatie (bijv. URL-link van de betwiste inhoud)
 • De redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, inclusief de wettelijke bepalingen en de rechtvaardiging van de feiten
 • Een kopie van de correspondentie gericht aan de auteur of uitgever van de betwiste informatie of activiteiten met het verzoek deze te onderbreken, verwijderen of wijzigen, of met de rechtvaardiging dat de auteur of uitgever niet kon worden gecontacteerd

Een onvolledige melding kan niet worden verwerkt. BELANGRIJK De handeling waarbij inhoud of activiteit als onwettig wordt voorgesteld met het doel de verwijdering ervan te verkrijgen of de verspreiding ervan te stoppen door valse of onjuiste informatie te presenteren, wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.

4. INFORMATIE OP DE SITE

a) Algemene bepalingen

Wij herinneren u eraan dat er onjuistheden of weglatingen kunnen voorkomen in de informatie die op deze site beschikbaar is, met name van derden. Wij verbinden ons ertoe onnauwkeurigheden te verwijderen of deze informatie op de site zo snel mogelijk aan te vullen.

Informatie over producten en diensten

De producten en diensten die op deze site aan u worden gepresenteerd, vormen geen aanbod tot verkoop maar een algemene presentatie van het assortiment producten en diensten dat wij distribueren in het land waarin deze site wordt gedistribueerd.

b) Hypertextkoppelingen

De hyperlinks op deze site kunnen u leiden naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks op deze site uitsluitend zijn opgenomen om uw navigatie op het internet te vergemakkelijken, is het raadplegen van sites van derden uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid.

5. PERSOONSGEGEVENS

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, in het bijzonder wanneer u (i) zich abonneert op een dienst, (ii) downloadbare inhoud downloadt, (iii) zich authentiseert, (iv) zich registreert voor een game/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een enquête of onderzoek.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om ons hier toegankelijke beleid inzake persoonlijke gegevens te raadplegen.

6. COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u op de site surft (zoals de pagina's die u hebt bezocht, de datum en tijd van het bezoek, enzovoort) en kunnen worden gelezen tijdens uw bezoeken aan dezelfde site.

7. WIJZIGING VAN DE SITE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen de inhoud en informatie op deze site en deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, met name om te voldoen aan nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of om de site te verbeteren.

Elke wijziging zal onder uw aandacht worden gebracht op de site voordat deze van kracht wordt onder deze gebruiksvoorwaarden. Tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke aanvaarding inhoudt, houdt uw voortgezette gebruik van de site in dat u de nieuwe gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

8. KREDIETEN

De site is ontwikkeld voor het bedrijf Pellenc ST door PUBLICOM (410 765 663), 10 route de Galice - Aix-en-Provence.

9. WAARSCHUWING

We streven ernaar de site en de downloadbare inhoud te allen tijde toegankelijk te houden. We kunnen de beschikbaarheid en permanente toegankelijkheid van de site echter niet garanderen. We kunnen namelijk genoodzaakt zijn om de toegang tot de site tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, met name om technische onderhoudsredenen.

Er wordt ook gespecificeerd dat het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen niet foutloos zijn en dat er onderbrekingen en storingen kunnen optreden. Wij kunnen in dit opzicht geen enkele garantie bieden en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die inherent is aan het genoemde gebruik van het internetnetwerk en computer- en telecommunicatiesystemen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot:

 • Onjuiste verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet
 • Een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen
 • Uitval van ontvangstapparatuur of communicatielijnen
 • En elke andere storing van het internetnetwerk die de goede werking van de site verhindert

Tot slot kunnen we alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, met uitsluiting van enige andere schade of nadeel van welke aard dan ook. In het bijzonder indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst of inkomsten of verlies van klanten.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet.
Neem voor elk probleem contact met ons op via het volgende adres: [email protected]